Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg

BZP : Ogłoszenie nr 617941-N-2018 z dnia 2018-09-18 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:

Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 

materiały do pobrania:

Załączniki:

 • Ogłoszenie BZP.pdf 
 • SIWZ.pdf 
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy.doc 
 • Zał. 2 - Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia.doc 
 • Zał. 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc 
 • Zał. 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc 
 • Zał. 5 - oświadczenie.docx 
 • Zał. 6 - Wykaz dostaw.doc 
 • Zał. 7 - Wzór umowy.doc 
 • Zał. 8 - OPZ.docx 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf