Majątek Spółki

 

Kapitał zakładowy  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o wynosi:  16.922.196,00 zł

 

Majątek Spółki obejmuje:

majątek trwały m.in.:

- budynki i budowle,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportowe,
- grunty,
- prawo wieczystego użytkowania,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje rozpoczęte.

majątek obrotowy, m.in.:

 - zapasy,
- należności krótkoterminowe.

 

Struktura własnościowa :

Miasto Słupsk – 100% udziałów

Kapitał zakładowy 16.922.196,00