Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO"), informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, a także o przysługujących prawach związanych z ochroną danych osobowych. Jednocześnie chcemy zapewnić Państwa, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez PGK Sp. z o.o. w Słupsku, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z póź. zm), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z póź. zm), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z póź. zm),  oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez PGK Sp. z o.o. jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pgkslupsk.pl, lub dla poczty tradycyjnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Słupsku ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk.

 

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać przekazane przez Państwa dane osobowe?

 

Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez PGK Sp. z o.o. w Słupsku dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia Współpracy.

PGK Sp. z o.o. w Słupsku deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

• wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,

• marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,

• dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

• upublicznianie wizerunku na stronie internetowej oraz profilu Spółki na Facebooku, w ramach dokumentacji i promowania prowadzonych działań zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej.

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PGK Sp. z o.o. w Słupsku, w tym profilowaniu.

 

Jak długo będziemy przechowywać i wykorzystywać zebrane dane?

 

PGK Sp. z o.o. w Słupsku przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

 

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, podmiotom prowadzącym zajmującym się obsługą prawną, podwykonawcom związanym z PGK Sp. z o.o. w Słupsku umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.

Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

 

Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• sprostowania (poprawiania) danych,

• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

• do ograniczenia przetwarzania danych,

• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznacie Państwo, że przetwarzając przekazane przez Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.