KONTROLE

 

 

Lp.

Nazwa kontroli

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Termin kontroli

Zakres kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

1

Kontrola działalności gospodarczej

Krajowa Administracja Skarbowa

08.07-19.08.2020

kontrola wniosków o płatność dot. zakończonej inwestycji pn.: "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie ZUO w Bierkowie"

nie stwierdzono nieprawidłowości

2

Kontrola działalności gospodarczej

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura WiOŚ w Słupsku

28.05 - 28.07.2020

przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakrsie gospodarowania odpadami przez ZUO w Bierkowie

nie stwierdzono nieprawidłowości

3

Kontrola działalności gospodarczej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

19.08.2020r.

kontrola Grzebowiska dla Zwierząt "Dolina Pupilków"  - spełnianie warunków weterynaryjnych i zgodności dokumentacji oraz transportu i magazynowania produktów ubocznych poch. zwierzęcego

nie stwierdzono nieprawidłowości

4

Kontrola działalności gospodarczej

Urząd Gminy Kobylnica

26.08.2020

kontrola zgodności działalności z zakresem wpisu do rejestru działalności regulowanej

nie stwierdzono nieprawidłowości

5

Kontrola działalności gospodarczej

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

02-10.09.2020

kontrola przestrzegania przepisów p.poż, ocena zgodności z wymaganiami p.poż, rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczych oraz spełnianie wymagań w zakresie gospodarowania odpadami

nie stwierdzono nieprawidłowości

6

Kontrola działalności gospodarczej

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura WiOŚ w Słupsku

28.10.2020 – 15.01.2020

kontrola prawidłowej gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ochrony środowiska

nie stwierdzono nieprawidłowości

7

Kontrola działalności gospodarczej

Urząd Miejski w Słupsku

25.11.2020 – 30.11.2020

Kontrola zgodności wykonywanej działalności z wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

nie stwierdzono nieprawidłowości

8

Kontrola działalności gospodarczej

Departament Programów Regionalnych Urzędu marszałkowskiego woj. Pomorskiego

25.08.2020 – 21.12.2020

umowa nr RPPM.11.02.00-0015/17-01, aneks nr RPPM.11.02.22-015/17-01 dot. inwestycji "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tw. szt. i makulatury na terenie ZUO w Bierkowie

nie stwierdzono nieprawidłowości