Regulamin organizacyjny - Biuletyn Informacji Publicznej

 • Kontrast:
Wspólnie dbamy o środowisko
Biuletyn Informacji Publicznej PGK Slupskwww.pgkslupsk.pl

PLATFORMA ZAKUPOWA

Regulamin organizacyjny

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

z siedzibą w Słupsku

z dnia 19.09.2018 r.

 

I.             Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady organizacji i działania PGK Spółki z o.o. w Słupsku, zwanej dalej „Spółką” oraz podział czynności służbowych
 i kompetencje osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Spółce.

 

§ 2

Znajomość Regulaminu Organizacyjnego oraz jego przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników.

 

§ 3

Spółka działa w oparciu o akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zawartym przed Notariuszem w Słupsku w dniu 6 marca 1992 r.
Nr aktu rep. A nr 3564/1992 z późniejszymi zmianami, zwanym w dalszej części regulaminu Umową Spółki.

 

§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto Słupsk.

 

§ 5

 1. Spółka realizuje zadania własne Miasta Słupsk o charakterze użyteczności publicznej
  w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, których celem jest nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług.
 2. Założycielem Spółki jest Miasto Słupsk.
 3. Terenem działania Spółki jest obszar Polski i innych krajów. Spółka może otwierać
  i prowadzić swoje oddziały na całym terenie swojego działania.
 4. Spółka może przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych na podstawie uchwał właściwych organów Spółki.
 5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

 

II.            Władze Spółki

 § 6

 1. Organami Spółki są:

1)   Zarząd,

2)   Rada Nadzorcza,

3)   Zgromadzenie Wspólników.

 1. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy swoje prawa i obowiązki wykonują poprzez Zgromadzenie Wspólników.
 2. Organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach jest Rada Nadzorcza. Tryb działania Rady Nadzorczej – określa Regulamin działania Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
 3. Tryb działania Zarządu Spółki, będącego organem wykonawczym, do którego należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, określa – Regulamin działania Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

§ 7

Kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizację pracy władz Spółki określają
w szczególności:

1)   Kodeks spółek handlowych,

2)   Umowa Spółki - akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością,

3)   Regulamin działania Rady Nadzorczej ,

4)   Regulamin działania Zarządu.

 

 III.         Zasady reprezentacji Spółki

 

§ 8

W przypadku, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, a jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy, Prezes Zarządu samodzielnie składa oświadczenia woli i podpisuje dokumenty w imieniu Spółki.

 

IV.         Zasady organizacji i zarządzania.

§ 9

 1. W Spółce obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, w myśl której każdy pracownik podlega bezpośrednio jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie zadań.
 2. W Spółce obowiązuje zasada służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 3. Dopuszcza się odstępstwa od zasady zawartej w ust. 1 w przypadku, gdy pracownik, otrzymuje polecenia służbowe od przełożonego wyższego szczebla. W takim przypadku pracownik powinien polecenie wykonać, zawiadamiając o tym swego bezpośredniego przełożonego.
 4. Każdy pracownik Spółki wykonuje zadania zgodnie z powierzonym mu zakresem czynności i obowiązków opisanych w Karcie Uprawnień Obowiązków
  i Odpowiedzialności Pracownika.
 5. Pracownicy odpowiedzialni za pracę poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki opracowują zakres obowiązków dla podległych sobie pracowników.
 6. Zakres obowiązków i uprawnień pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych opracowany przez kierowników jednostek organizacyjnych podlega zatwierdzeniu przez przełożonego pionu.

 

§ 10

Zarządzanie w Spółce dokonywane jest w formie aktów wewnętrznych organów Spółki, poleceń kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych i osób zajmujących samodzielne stanowiska (uchwał, zarządzeń, poleceń służbowych).

 

V.           Struktura organizacyjna Spółki

 § 11

 1. Struktura organizacyjna Spółki oparta jest o piony, którym podporządkowane są komórki organizacyjne (zakłady, działy, sekcje oraz samodzielne stanowiska), zgodnie ze schematem organizacyjnym.
 2. Strukturę organizacyjną Spółki w układzie pionów kompetencyjnych, komórek organizacyjnych wraz z ustalonymi powiązaniami funkcjonalnymi zawiera i określa
   w sposób graficzny schemat organizacyjny  stanowiący Załącznik nr 1 do  Regulaminu.
 3. Ramowy zakres działania komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach określa Załącznik nr 2 do  Regulaminu.

 § 12

 1. Działalnością Spółki kieruje Zarząd.
 2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
 4. Zarząd powołuje Prokurenta.

 § 13

W strukturze organizacyjnej Spółki występują piony:

 1. Prezesa Zarządu –/N/,
 2. Dyrektora Technicznego /DT/,
 3. Głównego Księgowego /GK/.

 

VI.         Zasady współdziałania pionów i komórek organizacyjnych

 

§ 14

 1. Piony i komórki organizacyjne obowiązuje zasada wzajemnego współdziałania.
 2. Przy załatwianiu spraw wchodzących w zakres działania kilku komórek organizacyjnych obowiązuje zasada, że wiodącą jest ta komórka, której zakres działania obejmuje główne zagadnienia lub większość zagadnień występujących  w przedmiotowej sprawie.
 3. Spory kompetencyjne rozstrzyga wspólny przełożony.
 4. Komórki organizacyjne wiodące dla umożliwienia realizacji funkcji koordynacyjnej     
  w określonym zakresie działania, są upoważnione do żądania od komórek współpracujących informacji, materiałów, wyjaśnień i opinii niezbędnych do opracowania danej sprawy.
 5. Komórki organizacyjne współpracujące zobowiązane są do udzielania pomocy 
  i informacji komórce  wiodącej oraz mają prawo żądania rozpatrzenia przez nią przedstawionych opinii oraz zajęcia stanowiska wobec opracowywanego zagadnienia.

 

VII.      Zasady powoływania i funkcjonowania komisji i zespołów zadaniowych

 

§ 15

 1. W Spółce mogą być powołane i działać komisje oraz zespoły zadaniowe, tworzone 
  w celu załatwiania spraw oraz rozwiązywania problemów wykraczających poza zakres działania komórek organizacyjnych.
 2. Zespoły zadaniowe są tworzone również w ramach realizacji projektów/procesów  wymagających współdziałania pracowników z różnych komórek organizacyjnych Spółki.
 3. Komisje i zespoły zadaniowe są powoływane przez Zarząd Spółki.
 4. Działalność komisji i zespołów nie może zastępować pracy komórek organizacyjnych, realizujących zadania o tej samej lub zbliżonej problematyce, chyba że akt powołania komisji lub zespołu stanowi inaczej.

 

 

VIII.    Odpowiedzialność i kompetencje personelu

 

§ 16

Zarząd Spółki odpowiada za określenie celów jakości, celów środowiskowych oraz ogólnych
i szczegółowych celów BHP. Decyduje o kierunkach działań w tym polityki Spółki w zakresie doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania /ZSZ/.

 § 17

Prezes Zarządu /N/ odpowiada za ZSZ. Kształtuje Politykę Jakości, Politykę Środowiskową 
i Politykę BHP oraz cele jakościowe, środowiskowe i BHP przeznaczając do ich realizacji niezbędne środki. Jest również inicjatorem działań odpowiednio związanych z ZSZ, promowaniem tematyki projakościowej oraz związanej z ochroną środowiska i BHP, w tym:

1)   zapewnia prawidłowe zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki,

2)   sprawuje nadzór nad polityką ekonomiczną, stanem organizacji oraz sprawnością funkcjonowania Spółki,

3)   prowadzi racjonalną politykę kadrową,

4)   ustala kierunki rozwoju,

5)   reprezentuje interesy Spółki na zewnątrz, kreując jej pozytywny wizerunek,

6)   współpracuje z Radą Nadzorczą i Zgromadzeniem Wspólników,

7)   dokonuje w imieniu Spółki czynności prawnych,

8)   zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu,

9)   nadzoruje i koordynuje działania kierownictwa Spółki,

10)    zapewnia zasoby do funkcjonowania ZSZ,

11)    nadzoruje realizację Programów poprawy BHP,

12)    zapewnia prowadzenie działalności Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 18

Dyrektor Techniczny /DT/ odpowiada za następujące działania:

1)   nadzoruje i koordynuje prace pionu technicznego,

2)   podejmuje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju Spółki w skali rocznej i wieloletniej oraz bada efektywność bieżących i planowanych przedsięwzięć,

3)   analizuje i ocenia stan techniczny majątku Spółki,

4)   inicjuje i wdraża usprawnienia w zakresie technicznym,

5)   wprowadza działania dotyczące racjonalizacji kosztów,

6)   nadzoruje i ocenia stan bezpieczeństwa eksploatowanych maszyn i urządzeń,

7)   współtworzy plan techniczno-ekonomiczny Spółki,

8)   sprawuje nadzór nad realizację planu inwestycyjnego i remontowego,

9)   nadzoruje dokumentację techniczną,

10)    nadzoruje merytorycznie realizację Planów jakości i Planów środowiskowych.

 

§ 19

Główny Księgowy /GK/ odpowiada za następujące działania:

1)   w imieniu Spółki dokonuje czynności prawnych,

2)   nadzoruje prace prowadzone w podległym pionie organizacyjnym,

3)   nadzoruje opracowanie planów działalności finansowej oraz ich wykonanie,

4)   nadzoruje prowadzenie niezbędnej ewidencji, sprawozdawczości i statystyki finansowo-księgowej,

5)   nadzoruje opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych,

6)   nadzoruje gospodarkę finansową Spółki, w tym windykację należności,

7)   nadzoruje stronę formalną i merytoryczną dokumentów księgowo-finansowych sporządzanych do celów: kontrolno-ewidencyjnych, rozliczeniowych
i sprawozdawczych,

8)   nadzoruje w zakresie finansowym realizację Planów jakości, Planów środowiskowych
 i Programów poprawy BHP.

 § 20

Kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy na samodzielnych stanowiskach oraz pozostali pracownicy odpowiadają za zadania w ich zakresach czynności zawartych
w indywidualnych „Karcie Uprawnień Obowiązków i Odpowiedzialności Pracownika.  oraz
w poszczególnych dokumentach ZSZ. Odpowiedzialność wynika także z poleceń przekazywanych przez przełożonych oraz z bieżącego podejmowania decyzji zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami, wiedzą doświadczeniem i kompetencjami.

 

§ 21

Ogólne obowiązki pracowników objętych „Kartą Uprawnień Obowiązków
i Odpowiedzialności Pracownika”.

Do ogólnych obowiązków pracowników należy:

1)   właściwa organizacja swojego miejsca pracy,

2)   sumienne wykonywanie powierzonych czynności zgodnie z poleceniami bezpośredniego przełożonego i obowiązującymi przepisami,

3)   utrzymanie porządku i czystości na swoim stanowisku pracy,

4)   przestrzeganie przepisów w zakresie:

−     Bhp, ppoż.

−     Regulaminu pracy,

−     tajemnicy  służbowej,

−     dyscypliny pracy,

−     Regulaminu organizacyjnego,

−     tajemnicy danych osobowych  wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

−     Zintegrowanego Systemu Zarządzania

−     zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji i procedur postępowania

5)   szczególna troska o mienie zakładu,

6)   znajomość aktów normatywnych  i ścisłe ich przestrzeganie oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

7)   informowanie przełożonego o stanie realizowanych zadań i o wszelkich trudnościach w ich realizacji,

8)   wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z powierzonymi obowiązkami,

9)   posiadanie aktualnych badań lekarskich,

10)    troska o dobre imię Zakładu.

 § 22

Ogólne uprawnienia pracowników objętych „Kartą Uprawnień Obowiązków
i Odpowiedzialności Pracownika”.

Do ogólnych uprawnień pracowników należy:

1)   czytelne określenie zadań do realizacji przez pracownika,

2)   szkolenia w zakresie sposobu wykonywania powierzonych czynności,

3)   zgłaszanie wniosków dotyczących usprawnień w pracy.

 § 23

Ogólny zakres odpowiedzialności pracowników objętych „Kartą Uprawnień Obowiązków
i Odpowiedzialności Pracownika. ”.

Do ogólnych zakresów odpowiedzialności pracowników należy:

1)   terminowa i prawidłowa realizacja przydzielonych zadań,

2)   zabezpieczenie i prawidłowa gospodarka powierzonymi materiałami i środkami,

3)   realizowanie zadań w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami i poleceniami przełożonych.

 

IX.         Przekazywanie informacji na zewnątrz Spółki

 § 24

 1. Wszystkich pracowników obowiązuje zakaz wynoszenia, wydawania lub przekazywania jakichkolwiek dokumentów dotyczących Spółki lub innych podmiotów oraz odpowiednio osób, uzyskanych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością, z wyjątkiem tych, których przekazanie na zewnątrz stanowi integralny element kompleksowego załatwienia sprawy.
 2. Udostępnianie lub przekazywanie przedsiębiorcom, urzędom, instytucjom, innym podmiotom lub osobom materiałów informacyjnych, danych statystycznych i innych dokumentów lub informacji służbowych wymaga akceptacji Prezesa Zarządu lub osoby posiadającej odpowiednie umocowanie.
 3. Informacje do mediów z zakresu działania Spółki są przekazywane przez Prezesa Zarządu i/lub osoby posiadające odpowiednie umocowania.

 

X.            Postanowienia końcowe

 § 25

 1. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem …………………………. roku.
 2. Z dniem określonym w ust. 1 traci moc Regulamin Organizacyjny Spółki przyjęty uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 20/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.

 

Załączniki:

−     Załącznik nr 1. Schemat Organizacyjny PGK Słupsk Spółka z o.o.

−     Załącznik nr 2. Ramowy zakres działania komórek organizacyjnych oraz osób
na samodzielnych stanowiskach.

 

 

Autor dokumentu: Kamil Mularczyk
Udostępnił: Joanna Omucińska (2018-10-02, godz. 09:40)
Modyfikacja: Kamil Mularczyk (2021-03-19, godz. 09:31)
Odwiedzin: 15129