Przedmiot działania - Biuletyn Informacji Publicznej

  • Kontrast:
Wspólnie dbamy o środowisko
Biuletyn Informacji Publicznej PGK Slupskwww.pgkslupsk.pl

PLATFORMA ZAKUPOWA

Przedmiot działania

 

 

 

01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,

01.19.Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,

01.30.Z

Rozmnażanie roślin,

08.12.Z

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,

08.99.Z

Pozostałe górnictwo i wydobycie, gdzie indziej niesklasyfikowane,

09.10.Z

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

09.90.Z

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobycie

25.29.Z

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

25.93.Z

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,

33.11.Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej,

25.12.Z

Przesyłanie energii elektrycznej,

25.13.Z

Dystrybucja energii elektrycznej,

25.14.Z

Handel energii elektrycznej,

37.00.Z

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

38.11.Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.12.Z

Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

38.21.Z

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.22.Z

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

38.31.Z

Demontaż wyrobów zużytych,

38.32.Z

Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

39.00.Z

Działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z

Przygotowanie terenu pod budowę,

45.20.Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

46.73.Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.77.Z

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

46.90.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.30.Z

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

47.78.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

49.41.Z

Transport drogowy towarów,

52.21.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

62.01.Z

Działalność związania z oprogramowaniem,

62.02.Z

Działalność związania z doradztwem w zakresie informatyki,

62.03.Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

81.29.Z

Pozostałe sprzątanie

81.30.Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowe oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

90.03.Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza,

91.01.A

Działalność bibliotek,

91.01.B

Działalność archiwów,

91.02.Z

Działalność muzeów,

91.03.Z

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z

Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,

96.03.Z

Pogrzeby i działalność pokrewna

 

 

Autor dokumentu: Kamil Mularczyk
Udostępnił: Joanna Omucińska (2018-10-02, godz. 10:19)
Modyfikacja: Kamil Mularczyk (2021-03-19, godz. 10:08)
Odwiedzin: 7304