Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

PGK funkcjonuje w oparciu o wymienione poniżej akty prawne, regulujące kompetencje
i ramy działania Spółki jako firmy komunalnej (akty prawa ogólnie obowiązującego), oraz podjęte w oparciu o znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwały Rady Miejskiej w Słupsku (akty prawa miejscowego).

 

Akty prawa ogólnego :

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21
  z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1085
  z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875
  z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach             (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 poz. 1577 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 827 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 2490 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).     

Akty prawa miejscowego :

 • uchwała nr XXIX/335/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 • uchwała nr XII/95/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska;
 • uchwała nr XII/96/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty.

 

Zakres działalności

 

 

 

 

 

Poniżej wyszczególnione jest 10 najważniejszych prowadzonych działalności według wpisów do Polskiej Klasyfikacji Działalności, które zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego:

 

Działalność podstawowa:
(39.00.Z) – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

 

Przedmiot pozostałej działalności:

(35.11.Z) – Wytwarzanie energii elektrycznej.

(38.11.Z) – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

(38.12.Z) – Zbieranie odpadów niebezpiecznych.

(38.21.Z) – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.

(38.32.Z) – Odzysk surowców z materiałów segregowanych.

(45.20.Z) – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączenie motocykli.

(46.77.Z) – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

(49.41.Z) – Transport drogowy towarów.

(81.29.Z) – Pozostałe sprzątanie.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Kamil Mularczyk
Udostępnił: Joanna Omucińska (2018-10-02, godz. 10:19)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2018-10-02, godz. 10:19)
» PLATFORMA ZAKUPOWA