Tryb działania - Biuletyn Informacji Publicznej

 • Kontrast:
Wspólnie dbamy o środowisko
Biuletyn Informacji Publicznej PGK Slupskwww.pgkslupsk.pl

PLATFORMA ZAKUPOWA

Tryb działania

 

PGK funkcjonuje w oparciu o wymienione poniżej akty prawne, regulujące kompetencje
i ramy działania Spółki jako firmy komunalnej (akty prawa ogólnie obowiązującego), oraz podjęte w oparciu o znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwały Rady Miejskiej w Słupsku (akty prawa miejscowego).

 

Akty prawa ogólnego:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. nr 100 poz. 1085
  z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 505 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 z późniejszymi zmianami);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 2490 z późniejszymi zmianami).

 

Akty prawa miejscowego:

 • uchwała Rady Miejskiej w Słupsku nr XXIX/335/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 • uchwała Rady Miejskiej w Słupsku nr XIII/247/19 z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska;
 • uchwała nr XIII/248/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Autor dokumentu: Kamil Mularczyk
Udostępnił: Kamil Mularczyk (2021-03-19, godz. 08:12)
Modyfikacja: Kamil Mularczyk (2021-03-19, godz. 09:29)
Odwiedzin: 4533